Algemene voorwaarden


Bekijk deze pagina in uw lokale taal:

Engels Nederlands


Download “Algemene voorwaarden”

LAATST BIJGEWERKT OP: 04.03.21

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Michael Sousa: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Michael Sousa gevestigd aan de Niasstraat 371 te Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68513240;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Michael Sousa en de klant;
c. klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die via de website een of meerdere producten bij Michael Sousa bestelt;
d. product: het product dat Michael Sousa levert;
e. digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
f. abonnement: de dienst die Michael Sousa levert;
g. website: de website www.michaelferreirasousa.com die door Michael Sousa wordt beheerd en waar producten besteld kunnen worden.
h. engagement groepen: groepen op sociaal media platforms waarbij gebruikers likes en of opmerkingen uitwisselen.

2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Michael Sousa en de klant die via de website tot stand komen.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Michael Sousa vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien Michael Sousa niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Michael Sousa in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. Licentie en gebruik
3.1. Bij aankoop van een digitale inhoud via de website verstrekt Michael Sousa een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie toe aan de klant om dat digitale inhoud te downloaden en te openen voor uw eigen persoonlijk gebruik en referentie, en om het product af te drukken of om te zetten naar een afbeelding of vectorformaat voor uw eigen opslag, retentie en referentie (het “doel”).
3.2. De klant stemt ermee in dat onder geen enkele omstandigheid de digitale inhoud anders dan voor het in artikel 3.1 genoemde doel zal gebruiken of mag gebruiken.
3.3. De klant mag de digitale inhoud, al dan niet gewijzigd, niet kopiëren, doorverkopen, in sublicentie geven, verhuren, delen of anderszins distribueren aan derden.
3.4. De klant stemt ermee in om geen van onze digitale inhoud te gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn voor Michael Sousa of de reputatie van Michael Sousa kan schaden.

4. Intellectuele eigendom
4.1. De digitale inhoud, al dan niet gewijzigd, en alle intellectuele eigendommen en auteursrechten die daarin vervat zijn, zijn en blijven te allen tijde Michael Sousa enige en exclusieve eigendom.
4.2. De klant stemt ermee in dat onder geen enkele omstandigheid, ongeacht of het product is gewijzigd of niet, het eigendom van intellectuele eigendomsrechten of copyright op de digitale inhoud zal hebben of proberen te claimen.

5. Aanbod
5.1. Het aanbod van Michael Sousa is vrijblijvend.
5.2. Kennelijke vergissingen of fouten op de website binden Michael Sousa niet.
5.3. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

6. Gebruiksvoorwaarden
6.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
6.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
6.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Michael Sousa of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

7. Prijzen en verzendkosten
7.1. De vermelde prijzen van de producten zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief verzendkosten.
7.2. Voordat de overeenkomst via de website tot stand komt, wordt de hoogte van de verzendkosten aan de klant kenbaar gemaakt.
7.3. Michael Sousa heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

8. Totstandkoming van de overeenkomst
8.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.
8.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
8.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Michael Sousa de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Michael Sousa heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Michael Sousa. Zolang de klant geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

9. Account
9.1. Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant dient daarvoor het online registratieformulier in te vullen en in te sturen. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Michael Sousa de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
9.2. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. Michael Sousa kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Michael Sousa daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

10. Betaling
10.1. De klant kan de via de website bestelde producten middels PayPal betalen.
10.2. Restitueert Michael Sousa een betaling van de klant, dan stort Michael Sousa het bedrag op het PayPal account waarvan Michael Sousa de betaling heeft ontvangen.

11. Levering
11.1. Michael Sousa zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
11.2. De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven adres.
11.3. De aan de klant kenbaar gemaakte leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
11.4. Indien Michael Sousa het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Michael Sousa de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen.
11.5. Voor sommige producten, die niet op voorraad zijn, is het mogelijk een reservering te plaatsen op het product. In een dergelijk geval geldt een langere leveringstermijn.
11.6. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.
11.7. Michael Sousa heeft het recht de bestelling in gedeeltes te leveren.
11.8. Indien de bestelling buiten Nederland geleverd dient te worden, dan is de klant zelf verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. de producten. De klant dient zelf na te gaan of hij de producten mag importeren of wat de kosten daarvan zijn.

12. Herroepingsrecht
Bij producten:
12.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Michael Sousa heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op het herroepingsrecht.
12.2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate gebruiken dan wel uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
12.3. Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Michael Sousa kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
12.4. Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Michael Sousa terug te sturen, mits onbeschadigd en onveranderd.
12.5. De klant kan ook, zonder eerst Michael Sousa ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 terugsturen naar Michael Sousa. In een dergelijk geval dient de klant het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
12.6. Indien de klant op elektronische wijze aan Michael Sousa kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Michael Sousa na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
12.7. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Michael Sousa overeenkomstig artikel 10.10 aan de klant terugbetaalt.
12.8. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
12.9. Het risico van de retourzending rust bij de klant. De klant dient de retourzending voldoende te frankeren. De bewijslast dat het product tijdig is teruggestuurd ligt bij de klant. Dit kan de klant bewijzen door middel van een bewijs van postbezorging.
12.10. Michael Sousa zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Michael Sousa het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren. Ontbindt de klant de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de klant gerestitueerd.
12.11. Als een abonnement is gestart, is het terug te betalen bedrag afhankelijk van de mate waarin de klant het abonnement heeft gebruikt.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
12.12. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
12.13. De in lid 12 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

13. Uitzondering op het herroepingsrecht
13.1. Artikel 12 is niet van toepassing op producten die naar de specificaties van de klant worden vervaardigd (op maat gemaakte producten).
13.2. Artikel 12.12 is niet van toepassing voor de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

14. Verplichtingen van de klant
14.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die hij bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Michael Sousa verstrekt correct en volledig zijn.
14.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

15. Maatwerk
15.1. De gegevens die de klant naar Michael Sousa stuurt met het eigen design voor een product moeten voldoen aan de door Michael Sousa kenbaar gemaakte aanleverspecificaties.
15.2. Michael Sousa is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van het eigen design, overige specificaties of de maat e.d. van het gewenste product. Het niet correct doorgeven door de klant van specificaties aan de hand waarvan het product vervaardigd dient te worden, geeft de klant niet het recht te reclameren of om de overeenkomst te ontbinden.
15.3. Het is de klant niet toegestaan Michael Sousa een opdracht te geven tot het vervaardigen van een product dat inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
15.4. Michael Sousa is niet verplicht om te controleren of een naar de specificaties van de klant vervaardigd product de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is. Alle kosten die Michael Sousa heeft moeten maken of alle schade die hij heeft geleden doordat het aan de klant geleverde product de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de klant in rekening gebracht. De klant vrijwaart Michael Sousa voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verkoop of in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de specificaties van de klant is vervaardigd.
15.5. Indien het product specifiek voor de klant wordt gemaakt en de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan het eigen design, de maat, aan de materialen waarvan het product wordt gemaakt of de klant overige wijzigingen wenst, dan dient de klant Michael Sousa daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal Michael Sousa laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.
15.6. Kunnen de wijzigingen niet worden doorgevoerd of geeft de klant geen akkoord op de extra kosten, dan zal het product gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.

16. Conformiteit
16.1. Michael Sousa staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod en/of op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

17. Klachten en garantie
17.1. De klant is verplicht het geleverde product bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Michael Sousa) deze gebreken onmiddellijk na ontdekking schriftelijk, dan wel per email, te melden aan Michael Sousa.
17.2. Indien de klant aantoont dat het geleverde product op het moment van levering een gebrek bevat, dan zal Michael Sousa, naar zijn keuze, kosteloos een vervangend product naar de klant sturen, het product repareren of de prijs van het product (deels) crediteren en terugbetalen.
17.3. Indien op een product een garantie wordt verleend, dan wordt de garantie voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
17.4. Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen en een garantieclaim wordt afgewezen indien:

a. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
b. de klant het product niet goed heeft onderhouden;
c. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
d. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
e. het product niet gebruikt is in overeenstemming met de meegeleverde of, bijvoorbeeld via de website, kenbaar gemaakte gebruikshandleiding of verzorgingshandleiding;
f. schade aan het product ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals waterschade, vernieling, rook, vuil en brand.

18. Aansprakelijkheid
18.1. Michael Sousa kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

18.2. Michael Sousa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Michael Sousa is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
18.3. Michael Sousa is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
18.4. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Michael Sousa is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
18.5. Michael Sousa is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het product of door gebruik van het product in strijd met de gebruiksinstructies. De klant dient voor het gebruiken van het product de verpakking en/of bijbehorende gebruiksinstructies goed te lezen.
18.6. Michael Sousa is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden ongeoorloofde wijzigingen hebben aangebracht aan het product.
18.7. In geen geval is Michael Sousa aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
18.8. Michael Sousa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring van het product ten gevolge van de inwerking van licht.
18.9. Michael Sousa is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
18.10. Michael Sousa kan niet uitsluiten dat de klant niet een allergische reactie op het product zal krijgen, zoals uitslag of irritatie. Michael Sousa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor allergieën. Een allergische reactie op het product geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de klant een rechtmatig beroep doet op het herroepingsrecht, op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
18.11. Michael Sousa is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
18.12. Indien Michael Sousa aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Michael Sousa beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Michael Sousa gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Michael Sousa beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Michael Sousa.
18.14. Michael Sousa kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van software of services van derden door de klant dat wordt uitgevoerd tijdens de service van Michael Sousa, en dat kan leiden tot conflicten bij de levering van services.
18.15. Hoewel alle digitale inhoud door Michael Sousa met een gangbare viruschecker zijn gecontroleerd, kan geen garantie worden gegeven op de afwezigheid van virussen. Een adequate controle op virussen dient derhalve door de klant te worden uitgevoerd.
18.16. Michael Sousa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het tijdelijk niet beschikbaar zijn van sociaal media platforms of engagement groepen door onderhoud of anderszins.
18.17. Michael Sousa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door afneming van de activiteit in de engagement groepen.
18.18. Michael Sousa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwijdering en of blokkering van een door de klant opgegeven sociale media-account. De klant stemt ermee in om de dienst op eigen risico te gebruiken en geeft de klant niet het recht om te klagen of om de overeenkomst te ontbinden.

19. Overmacht
19.1. Michael Sousa is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Michael Sousa geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Michael Sousa niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Michael Sousa; het verbranden van middelen van vervoer van Michael Sousa of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
19.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Michael Sousa.
19.3. Indien Michael Sousa weet of het vermoeden heeft dat hij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Michael Sousa de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

20. Klantenservice
20.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Michael Sousa. De klantenservice van Michael Sousa is bereikbaar via het e-mailadres support@michaelferreirasousa.com
20.2. Michael Sousa streeft ernaar e-mailberichten binnen 3 dagen te beantwoorden.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1. Op de overeenkomst tussen Michael Sousa en de klant is Nederlands recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Michael Sousa worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Michael Sousa gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Michael Sousa zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.